Polityka prywatności

Informacja ogólna

Niniejszy dokument obejmujący politykę prywatności i pliki cookies strony, dalej zwanej stroną internetową i dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony https://biorganic24.pl/

§ 1 Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - Sahara Kamil Rochucki, ul. Bruzdowa 100g/8, 02-991 Warszawa, NIP: 6572739324
 2. Strona internetowa - serwis dostępny pod adresem https://biorganic24.pl/
 3. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej oraz zapisuje się i otrzymuje newsletter.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - informacja zapisywana przez serwer komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym podczas przeglądania Strony internetowej przez Użytkownika. Serwer może odczytać ją przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest konkretna, świadoma, dobrowolna i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator, który:
  1. gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych,
  2. może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, w szczególności firmom zajmującym się dostarczaniem usług: hostingowej, księgowej czy kurierskiej.
 4. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza kontaktowego. W takiej sytuacji dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane za pomocą formularza „zapytanie”. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne, by otrzymał odpowiedź. Takie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO) i ww dane przetwarzane będą do czasu zakończenia korespondencji, a także dwa lata od jej zakończenia.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych, co wynika z przepisów prawa, jak również w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 3 Prawa użytkownika

 1. Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. prawo do cofnięcia w każdej chwili swojej zgody, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 2. Realizacja swoich praw Użytkownik odbywa się poprzez skierowanie żądania na adres: ola.henna@wp.pl

§ 4 Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w tym:
  1. publiczny adres IP urządzenia końcowego, z którego wysłane zostało zapytanie,
  2. nazwa domeny,
  3. typ systemu operacyjnego,
  4. nazwy stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
  5. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  6. czasu nadejścia zapytania,
  7. pierwszego wiersza żądania http,
  8. kodu odpowiedzi http,
  9. liczby wysłanych przez serwer danych,
  10. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik,
  11. informacji o przeglądarce Użytkownika,
  12. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Wskazane powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i mogą być zbierane przez pliki cookies i w logach serwera.

  Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 2. Zebrane za pośrednictwem Strony internetowej dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu tworzenia i dostosowania zawartości strony internetowej do potrzeb Użytkownika. Należy przez to rozumieć, że pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co w rezultacie umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawia wyniki wyszukiwania oraz trafność wyświetlanych informacji. Dotyczy to także anonimowego śledzenia preferencji Użytkownika.
 3. Przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na jego urządzeniu może się odbywać jedynie za zgodą Użytkownika, który wyraża ją za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na użytkowanym urządzeniu.
 4. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z plików cookies i w tym celu wybiera odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Może to spowodować jednak utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej przez Użytkownika, np. wpływać na jej wolniejsze ładowanie się.
 5. Użytkownik ma możliwość usunięcia istniejące plików cookies z użytkowanego przez niego urządzenia. W tym celu należy skorzystać z odpowiednich funkcji użytkowanej przez niego przeglądarki internetowej, a także narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego zainstalowanego na użytkowanym przez niego urządzeniu.
 6. Na Stronie internetowej użytkownika ma możliwość zapisania się na newsletter poprzez skorzystanie z dedykowanego formularza.
 7. Wszystkie dane uzyskane przez te narzędzia w żaden sposób nie są łączone z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej, jak również i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

§ 5 Cel wykorzystania danych

 1. Podane przez Użytkownika lub automatycznie zebrane dane Administrator wykorzystuje w celu:
  1. zarządzania Stroną internetową, w tym jej prawidłowym funkcjonowaniem, skonfigurowaniem
  2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa,
  3. monitorowania stanu sesji,
  4. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
  5. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Strony internetowej oraz w celach statystycznych i marketingowych, w tym z wykorzystaniem narzędzi w przypadku, gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W treści niniejszym dokumentu mogą nastąpić zmiany, wynikające z rozwoju technologii internetowej, uregulowań prawnych prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, jak również związanych z rozwojem Strony internetowej. W takiej sytuacji będą one niezwłocznie komunikowane Użytkownikom w sposób jawny, widoczny i zrozumiały.
 2. W przypadku dodatkowych pytań lub uwag dotyczących treści niniejszego dokumentu proszę kierować na adres: https://biorganic24.pl/ / ola.henna@wp.pl